t. +385 (0)51 265 961    e-mail step-ri@uniri.hr      Hrvatski | English

Konkuriranje inoviranjem

Neven Tamarut

Opis

Na seminaru će se polaznicima govoriti o nužnom uvođenju promjena u poslovanju i načinima uvođenja promjena. Naglasak će biti na iskorištavanju znanja kao resursa, njegovom sustavnom prikupljanju, razvijanju i štićenju, a sa svrhom stvaranja novih dodanih vrijednosti postojećim proizvodima i uslugama. Ideja je povećati udjele u prodaji u području u kojem djelujete uspješnijim konkuriranjem.

Ubrzani razvoj tehnologija i primjena u poslovanju omogućava poduzećima uvođenje brzih promjena u ponudi proizvoda i usluga.

Takve promjene u ponudama zovemo INOVACIJAMA, a one su predmet interesa privatnih investitora, raznih fondova za sufinanciranje poslovanja te drugih sudionika na tržištu radi poslovnog povezivanja.

Može li se konkurirati bez inoviranja? Mogu li mala i srednje velika poduzeća konkurirati velikima i kako? Na seminaru će se ponuditi odgovori na navedena i druga pitanja.

Seminar je namijenjen rukovoditeljima i vlasnicima malih i srednjih poduzeća.

Sadržaj

Uvod
Inoviranje u (mojem) poduzeću

  • Izvori poslovnih ideja
  • Načini generiranja novih poslovnih ideja
  • Stvaranje inovacija iz ideja i vrste inovacija
  • Organizacija i inovacije

Zaštita znanja u poduzeću i proizvoda na tržištu

  • Vrste zaštita znanja u tvrtki
  • Načini štićenja znanja u tvrtki
  • Trgovanje inovacijama i ugovaranje

Izlazak na vanjska tržišta – inovacija kao predmet poslovne suradnje

Predavač

Mr. sc. Neven Tamarut, mag. oec., MBA, poslovni je savjetnik i predavač koji se kontinuirano usavršava u području zaštite intelektualnog vlasništva i licenciranja.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, a u lipnju 2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu obranio je magistarski rad na poslijediplomskom studiju Poslovno upravljanje (MBA) i stekao zvanje magistra znanosti. Ima dugogodišnje radno iskustvo u organizacijama s više od2500 zaposlenika koja djeluju u komercijalnom sektoru (maloprodaji, veleprodaji te distribuciji) te u savjetovanju poduzetnika početnika i savjetovanju kod pokretanja poduzetničkog pothvata.

Kao direktor za razvoj poslovanja Step Ri znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci odgovoran je za razvoj i unapređenje inkubacijskih programa.

 

Prijavite se na edukaciju Konkuriranje inoviranjem – prijave još nisu otvorene

Više informacija o samoj edukaciji slanjem upita na step-ri@uniri.hr

Unapređenje poslovanja kroz inovaciju i zaštitu intelektualnog vlasništva
Recesija na tržištu, smanjena potrošnja i prisutnost konkurencije traže od menadžmenta u poduzećima VIŠE od prilagodbe nastaloj situaciji. Potrebno je uvoditi sustavne promjene (inovirati), a trendovi u razvoju tehnologija i globalnog povezivanja poduzeća idu na ruku poduzetnicima.

EEN-europska-poduzetnicka-mreza

 

Back to Top